Dịch vụ

KHAI BÁO THUẾ HÀNG THÁNG, HÀNG QUÝ

 Bạn là một chủ doanh nghiệp mới , hoặc bạn là 1 sinh viên mời ra truờng chưa biết nhiều về khai báo thuế hàng tháng hàng    quý chưa biết thủ tục cần nhưng gì ?
  Đã Trải qua nhiều năm kinh nghiệp trong nghành dịch vụ khai báo thuế Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Bạch Kim nhận thấy    khi khai báo thuế bạn cần biết những điều sau:
  I Báo cáo thuế Hàng Tháng
 1/ Báo cáo thuế GTGT hàng tháng (thời gian nộp chậm nhất ngày 20 hàng tháng) bao gồm:
 - Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng: ( HTKK)
- Tờ khai 01/GTGT

Kèm theo:
+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào: PL01-2/GTGT
+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra: PL01-1/GTGT.
+ Và các bảng kê phụ lúc khác nếu có. (theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC)
- Phụ lục 01-3/GTGT (bảng kê số lượng xe ôtô, xe máy bán ra)
- Phụ lục 01-4A/GTGT (Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào tháng)
- Phụ lục 01-4B/GTGT (Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào năm)
- Phụ lục 01-5/GTGT (Bảng kê thuế GTGT đã nộp ở ngoại tỉnh-vãng lai)
- Phụ lục 01-6/GTGT (Bảng kê phân bổ thuế GTGT cho địa phương, nơi có chi nhánh, nhà xưởng sản xuất khác tỉnh với nơi có Trụ sở chính)
Tùy theo từng loại hình công ty mà các phụ lục có thể có hoặc không có.
2/ Báo cáo thuế Thu Nhập Cá Nhân
(Thời gian nộp chậm nhất ngày 20 hàng tháng)
- Nếu hàng tháng không phát sinh số thuế TNCN thi không phải nộp tờ khai.
- Nếu có phát sinh số thuế TNCN khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng thì phải khai hàng Quý.
- Nếu có phát sinh số thuế TNCN khấu trừ hàng tháng từ 5 triệu đồng trở lên thì phải khai hàng Tháng.
Tùy theo mỗi Công ty mà phải lựa chọn cách khai duy nhất: nếu tháng đầu tiên khai tháng thì tiếp tục khai tháng cho dù có phát sinh hay không.
- mẫu tờ khai: 02/KK-TNCN tháng
Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 03/KK-TNCN theo quý.
- Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (tức là không có số thuế phải nộp ) thì không phải khai thuế.
- Nếu công ty ban thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế TNCN là ngày 30 của tháng sau quý ( ví dụ quý III là ngày 30/10/2013)
3. Khai thuế TNDN tạm tính quý là :
+Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu 01A/TNDN
+Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01B/TNDN
-Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế : chậm nhất là ngày 30(hoặc 31) tháng đầu tiên sau quý.
* Trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế TNDN quý I/2013 theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp thuế TNDN quý I/2013 chậm nhất là ngày 30/10/2013.
4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất ngày 30/4, Quý II, nộp chậm nhất ngày 30/7, Quý III nộp chậm nhất ngày 30/10, Quý IV nộp chậm nhất ngày 30/1 của năm sau:
+ Mẫu: BC26-AC ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT_BTC
Mẫu BC26-AC báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
II. Báo cáo thuế hàng quý
1/ Báo Cáo Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tạm Tính.
(Thời gian nộp chậm nhất ngày 30 hàng quý)
- Mẫu số 01A/TNDN: áp dụng cho người nộp thuế đã xác định được khoản Doanh Thu và Chi Phí thực tế phát sinh trong tháng.
- Mẫu số 01B/TNDN: áp dụng cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên Doanh Thu.
2/ Báo Cáo Sử Dụng Hóa Đơn. (thời gian nộp chậm nhất ngày 20 hàng tháng đầu tiên của Quý)
- Mẫu số BC26/AC : tổng hợp các hóa đơn đã sử dụng, đã xóa bỏ, đã hủy vào báo cáo ngày.
 
3/ Báo Cáo Thuế Thu Nhập Cá Nhân (thời gian nộp chậm nhất ngày 30 hàng quý)
+ Tờ khai thuế TNCN theo quý kế toán dùng mẫu tờ khai: 02/KK-TNCN theo quý.
- Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 03/KK-TNCN theo quý.
- Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (tức là không có số thuế phải nộp ) thì không phải khai thuế.
- Nếu công ty ban thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế TNCN là ngày 30 của tháng sau quý ( ví dụ quý III là ngày 30/10/2013)
II. Báo cáo thuế hàng năm
1/ Các hồ sơ cho năm mới:
- Tờ khai môn bài : 01/MBAI
- Bảng định mức giá thành cho các sản phẩm mới hoặc có thay đổi định mức.
- Bảng trích khấu hao
2/ Hồ sơ Quyết Toán Năm
- Tờ khai Quyết Toán Thuế TNDN (hạn nộp 90 ngày)
- Tờ khai Quyết Toán Thuế TNCN (hạn nộp 90 ngày)
- Báo Cáo Tài Chính (hạn nộp 90 ngày) riêng DNTN 30 ngày.
3/ Báo cáo Thống Kê Năm
Trên Đây là một vài chia sẽ nhỏ của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Bạch Kim chúc c ác bạn áp dụng thành công
Ngoài ra Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Bạch Kim còn  nhận khai báo thuế hàng tháng hàng quý cho các doanh nghiệp.
Bạn là một chủ doanh nghiệp mới , hoặc bạn là 1 sinh viên mời ra truờng chưa biết nhiều về khai báo thuế hàng tháng hàng quý chưa biết thủ tục cần nhưng gì ?
Đã Trải qua nhiều năm kinh nghiệp trong nghành dịch vụ khai báo thuế Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Bạch Kim nhận thấy khi khai báo thuế bạn cần biết những điều sau
I Báo cáo thuế Hàng Tháng
1/ Báo cáo thuế GTGT hàng tháng (thời gian nộp chậm nhất ngày 20 hàng tháng) bao gồm:
- Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng: ( HTKK)
- Tờ khai 01/GTGT
Kèm theo:
+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào: PL01-2/GTGT
+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra: PL01-1/GTGT.
+ Và các bảng kê phụ lúc khác nếu có. (theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC)
- Phụ lục 01-3/GTGT (bảng kê số lượng xe ôtô, xe máy bán ra)
- Phụ lục 01-4A/GTGT (Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào tháng)
- Phụ lục 01-4B/GTGT (Bảng phân bổ thuế GTGT đầu vào năm)
- Phụ lục 01-5/GTGT (Bảng kê thuế GTGT đã nộp ở ngoại tỉnh-vãng lai)
- Phụ lục 01-6/GTGT (Bảng kê phân bổ thuế GTGT cho địa phương, nơi có chi nhánh, nhà xưởng sản xuất khác tỉnh với nơi có Trụ sở chính)
Tùy theo từng loại hình công ty mà các phụ lục có thể có hoặc không có.
2/ Báo cáo thuế Thu Nhập Cá Nhân
(Thời gian nộp chậm nhất ngày 20 hàng tháng)
- Nếu hàng tháng không phát sinh số thuế TNCN thi không phải nộp tờ khai.
- Nếu có phát sinh số thuế TNCN khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng thì phải khai hàng Quý.
- Nếu có phát sinh số thuế TNCN khấu trừ hàng tháng từ 5 triệu đồng trở lên thì phải khai hàng Tháng.
Tùy theo mỗi Công ty mà phải lựa chọn cách khai duy nhất: nếu tháng đầu tiên khai tháng thì tiếp tục khai tháng cho dù có phát sinh hay không.
- mẫu tờ khai: 02/KK-TNCN tháng
Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 03/KK-TNCN theo quý.
- Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (tức là không có số thuế phải nộp ) thì không phải khai thuế.
- Nếu công ty ban thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế TNCN là ngày 30 của tháng sau quý ( ví dụ quý III là ngày 30/10/2013)
3. Khai thuế TNDN tạm tính quý là :
+Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu 01A/TNDN
+Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01B/TNDN
-Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế : chậm nhất là ngày 30(hoặc 31) tháng đầu tiên sau quý.
* Trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế TNDN quý I/2013 theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp thuế TNDN quý I/2013 chậm nhất là ngày 30/10/2013.
4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất ngày 30/4, Quý II, nộp chậm nhất ngày 30/7, Quý III nộp chậm nhất ngày 30/10, Quý IV nộp chậm nhất ngày 30/1 của năm sau:
+ Mẫu: BC26-AC ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT_BTC
Mẫu BC26-AC báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
II. Báo cáo thuế hàng quý
1/ Báo Cáo Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Tạm Tính.
(Thời gian nộp chậm nhất ngày 30 hàng quý)
- Mẫu số 01A/TNDN: áp dụng cho người nộp thuế đã xác định được khoản Doanh Thu và Chi Phí thực tế phát sinh trong tháng.
- Mẫu số 01B/TNDN: áp dụng cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên Doanh Thu.
2/ Báo Cáo Sử Dụng Hóa Đơn. (thời gian nộp chậm nhất ngày 20 hàng tháng đầu tiên của Quý)
- Mẫu số BC26/AC : tổng hợp các hóa đơn đã sử dụng, đã xóa bỏ, đã hủy vào báo cáo ngày.
 
3/ Báo Cáo Thuế Thu Nhập Cá Nhân (thời gian nộp chậm nhất ngày 30 hàng quý)
+ Tờ khai thuế TNCN theo quý kế toán dùng mẫu tờ khai: 02/KK-TNCN theo quý.
- Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 03/KK-TNCN theo quý.
- Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (tức là không có số thuế phải nộp ) thì không phải khai thuế.
- Nếu công ty ban thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế TNCN là ngày 30 của tháng sau quý ( ví dụ quý III là ngày 30/10/2013)
II. Báo cáo thuế hàng năm
1/ Các hồ sơ cho năm mới:
- Tờ khai môn bài : 01/MBAI
- Bảng định mức giá thành cho các sản phẩm mới hoặc có thay đổi định mức.
- Bảng trích khấu hao
2/ Hồ sơ Quyết Toán Năm
- Tờ khai Quyết Toán Thuế TNDN (hạn nộp 90 ngày)
- Tờ khai Quyết Toán Thuế TNCN (hạn nộp 90 ngày)
- Báo Cáo Tài Chính (hạn nộp 90 ngày) riêng DNTN 30 ngày.
3/ Báo cáo Thống Kê Năm
Trên Đây là một vài chia sẽ nhỏ của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Bạch Kim chúc c ác bạn áp dụng thành công
Ngoài ra Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Bạch Kim còn  nhận khai báo thuế hàng tháng hàng quý cho các doanh nghiệp.

Tin tức & sự kiện
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH NĂM 2022

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH NĂM 2022

Công ty TNHH Tư Vấn Thuế Hưng Gia trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, các đối tác và toàn thể nhân viên lịch..
THỨ TỰ THANH TOÁN TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT THUẾ

THỨ TỰ THANH TOÁN TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT THUẾ

Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Luật..
25 DẤU HIỆU DOANH NGHIỆP CÓ RỦI RO VỀ HÓA ĐƠN VÀ HOÀN THUẾ TNDN

25 DẤU HIỆU DOANH NGHIỆP CÓ RỦI RO VỀ HÓA ĐƠN VÀ HOÀN THUẾ TNDN

Ngày 01/06/2022 Tồng cục thuế đã ra công văn số 1873/TCT-TTKT tăng cường rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro..
CÔNG TY TNHH

CÔNG TY TNHH

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp được sử dụng nhiều và phổ biến hiện này. Công ty TNHH là hình thức doanh..
CÔNG TY HỢP DANH

CÔNG TY HỢP DANH

Tiếp tục với series các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam. Hôm nay, Công ty tư vấn thuế Hưng Gia xin tiếp tục trình bày..
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Theo như Luật Doanh Nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 thì hiện nay Việt Nam có 5 loại hình doanh nghiệp. Bao gồm: Doanh nghiệp..
GÓI HỖ TRỢ 6.600 TỶ ĐỒNG CHO HƠN 3,4 TRIỆU LAO ĐỘNG QUAY TRỞ LẠI LÀM VIỆC

GÓI HỖ TRỢ 6.600 TỶ ĐỒNG CHO HƠN 3,4 TRIỆU LAO ĐỘNG QUAY TRỞ LẠI LÀM VIỆC

Dưới tác động ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid-19 trong 2 năm qua lên nền kinh tế thị trường nói chung và..
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ -THEO THÔNG TƯ 78

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ -THEO THÔNG TƯ 78

Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã xác định rõ việc triển khai hoá đơn điện tử là một nhiệm vụ trọng tâm, quan..
Thủ tướng tin tưởng về kỳ tích mới trong hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-EU

Thủ tướng tin tưởng về kỳ tích mới trong hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-EU

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-EU và Bỉ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, có thể kỳ vọng EVFTA sẽ mở ra..
Trang tin điện tử của doanh nghiệp biến thành báo điện tử

Trang tin điện tử của doanh nghiệp biến thành báo điện tử

Hiện nay trên mạng có những trang tin điện tử tổng hợp của doanh nghiệp nhưng lại tự tổ chức tin bài, lập phòng..
HDBank khai trương điểm giao dịch thứ 280

HDBank khai trương điểm giao dịch thứ 280

Ngày 17/10, HDBank Trảng Bàng chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Đây là điểm giao dịch thứ 4 tại tỉnh Tây..
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH NĂM 2022

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH NĂM 2022

Công ty TNHH Tư Vấn Thuế Hưng Gia trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, các đối tác và toàn thể nhân viên lịch nghỉ Lễ Quốc khánh..
THỨ TỰ THANH TOÁN TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT THUẾ

THỨ TỰ THANH TOÁN TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT THUẾ

Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14. Luật Quản lý thuế hiện hành quy..
25 DẤU HIỆU DOANH NGHIỆP CÓ RỦI RO VỀ HÓA ĐƠN VÀ HOÀN THUẾ TNDN

25 DẤU HIỆU DOANH NGHIỆP CÓ RỦI RO VỀ HÓA ĐƠN VÀ HOÀN THUẾ TNDN

Ngày 01/06/2022 Tồng cục thuế đã ra công văn số 1873/TCT-TTKT tăng cường rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn và chống gian..
CÔNG TY TNHH

CÔNG TY TNHH

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp được sử dụng nhiều và phổ biến hiện này. Công ty TNHH là hình thức doanh nghiệp gồm 2 loại hình sau: +..
CÔNG TY HỢP DANH

CÔNG TY HỢP DANH

Tiếp tục với series các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam. Hôm nay, Công ty tư vấn thuế Hưng Gia xin tiếp tục trình bày để giúp quý khách hàng..
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Theo như Luật Doanh Nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 thì hiện nay Việt Nam có 5 loại hình doanh nghiệp. Bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh,..
GÓI HỖ TRỢ 6.600 TỶ ĐỒNG CHO HƠN 3,4 TRIỆU LAO ĐỘNG QUAY TRỞ LẠI LÀM VIỆC

GÓI HỖ TRỢ 6.600 TỶ ĐỒNG CHO HƠN 3,4 TRIỆU LAO ĐỘNG QUAY TRỞ LẠI LÀM VIỆC

Dưới tác động ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid-19 trong 2 năm qua lên nền kinh tế thị trường nói chung và đối với người lao động..
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ -THEO THÔNG TƯ 78

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ -THEO THÔNG TƯ 78

Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã xác định rõ việc triển khai hoá đơn điện tử là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm thúc đẩy..
Thủ tướng tin tưởng về kỳ tích mới trong hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-EU

Thủ tướng tin tưởng về kỳ tích mới trong hợp tác doanh nghiệp Việt Nam-EU

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-EU và Bỉ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, có thể kỳ vọng EVFTA sẽ mở ra cánh cửa rộng để doanh..
Trang tin điện tử của doanh nghiệp biến thành báo điện tử

Trang tin điện tử của doanh nghiệp biến thành báo điện tử

Hiện nay trên mạng có những trang tin điện tử tổng hợp của doanh nghiệp nhưng lại tự tổ chức tin bài, lập phòng thời sự, không khác cơ..
HDBank khai trương điểm giao dịch thứ 280

HDBank khai trương điểm giao dịch thứ 280

Ngày 17/10, HDBank Trảng Bàng chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Đây là điểm giao dịch thứ 4 tại tỉnh Tây Ninh và là điểm giao dịch..
Video - clips